دانلود فیکس انبریک G955U2  

/**/

فیکس انبریک G955U2

موضوع : فیکس انبریک  G950U2 تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک G955U2  

/**/

فیکس انبریک G955U2

موضوع : فیکس انبریک  G950U2 تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک G955U2  

/**/

فیکس انبریک G955U2

موضوع : فیکس انبریک  G950U2 تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک G955U2  

/**/

فیکس انبریک G955U2

موضوع : فیکس انبریک  G950U2 تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک G955U2  

/**/

فیکس انبریک G955U2

موضوع : فیکس انبریک  G950U2 تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک G955U2  

/**/

فیکس انبریک G955U2

موضوع : فیکس انبریک  G950U2 تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک G950U2  

/**/

فیکس انبریک G950U2

موضوع : فیکس انبریک  G950U2 تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک G950U2  

/**/

فیکس انبریک G950U2

موضوع : فیکس انبریک  G950U2 تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک G950U2  

/**/

فیکس انبریک G950U2

موضوع : فیکس انبریک  G950U2 تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک G950U2  

/**/

فیکس انبریک G950U2

موضوع : فیکس انبریک  G950U2 تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک G950U2  

/**/

فیکس انبریک G950U2

موضوع : فیکس انبریک  G950U2 تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک G950U2  

/**/

فیکس انبریک G950U2

موضوع : فیکس انبریک  G950U2 تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t g935a g935p g935v  

/**/

فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t - g935a - g935p - g935v

موضوع : فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t  - g935a - g935p - g935v  تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t g930a g930p g930v  

/**/

فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t - g930a - g930p - g930v

موضوع : فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t  - g930a - g930p - g930v  تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t g930a g930p g930v  

/**/

فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t - g930a - g930p - g930v

موضوع : فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t  - g930a - g930p - g930v  تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t g935a g935p g935v  

/**/

فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t - g935a - g935p - g935v

موضوع : فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t  - g935a - g935p - g935v  تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t g935a g935p g935v  

/**/

فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t - g935a - g935p - g935v

موضوع : فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t  - g935a - g935p - g935v  تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t g930a g930p g930v  

/**/

فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t - g930a - g930p - g930v

موضوع : فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t  - g930a - g930p - g930v  تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t g935a g935p g935v  

/**/

فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t - g935a - g935p - g935v

موضوع : فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t  - g935a - g935p - g935v  تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t g930a g930p g930v  

/**/

فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t - g930a - g930p - g930v

موضوع : فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t  - g930a - g930p - g930v  تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t g935a g935p g935v  

/**/

فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t - g935a - g935p - g935v

موضوع : فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t  - g935a - g935p - g935v  تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t g930a g930p g930v  

/**/

فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t - g930a - g930p - g930v

موضوع : فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t  - g930a - g930p - g930v  تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t g935a g935p g935v  

/**/

فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t - g935a - g935p - g935v

موضوع : فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g935t  - g935a - g935p - g935v  تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  

دانلود فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t g930a g930p g930v  

/**/

فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t - g930a - g930p - g930v

موضوع : فیکس انبریک گوشی سامسونگ مدلهای g930t  - g930a - g930p - g930v  تست شده سالم رایت نرم افزار  : Qualcomm Flasher Qfil QPST 2.7.460 Note : Must change memory type UFS from EMMC in QFIL setting. توجه : باید نوع حافظه ufs emmc بخش تنهظیمات نرم افزار تغییر دهید ابتدا شده حالت فشرده خارج نمایید   ...
دریافت

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1